I løpet av fjoråret begynte familien Halonen å lære landsbyens barn å dyrke egne grønnsaker.
I løpet av fjoråret begynte familien Halonen å lære landsbyens barn å dyrke egne grønnsaker.     

Årsmeldingen for 2021

17. Februar 2022
2021 ble sterkt preget av korona-pandemien. Nord-Korea har vært helt stengt, men i India har det vært mulig å bidra med hjelp. Behovene er enorme, men takket være store gaveinntekter har vi vært i stand til å respondere på disse.

I Norge har vi måttet avlyse mange møter og alle reiser til misjonsfeltene. Likevel har vi klart å nå ut med informasjon til våre etablerte støttepartnere. Vi har også nådd nye grupper, spesielt gjennom økt bruk av sosiale medier.

INDIA
Vi har en samarbeidsavtale med stiftelsen Evangelistens Misjonstjeneste (EM) som innebærer at vi har overtatt det administrative ansvaret for EMs prosjekter i Andra Pradesh/Telangana-provinsen. Vi støttet evangelister, pastorer og bibelkvinner, to barnehjem, en institusjon for spedalske, en klinikk, to helseteam, et eldresenter samt yrkesopplæring for fattige kvinner. I løpet av 2021 har myndighetene foretatt en gjennomgang av bistands- og misjons-organisasjoner som mottar støtte fra utlandet. En av våre samarbeidspartnere fikk ikke fornyet denne lisensen.

Symaskiner
Vi distribuerte flere hundre symaskiner til fattige kvinner. Disse kvinnene får et levebrød ved hjelp av en symaskin. De som mottar symaskin har gjennomgått et seks måneders sy-kurs. Nå har de ti slike opplæringssenter.

Jordbruk
Takket være en generøs giver har vi kunnet utvide jordbruksvirksomheten. Nå dyrkes det grønnsaker på 13 mål med dyrkbar mark. Store mengder næringsrike grønnsaker er produsert og distribuert til mange tusen fattige mennesker. Evangelistens Misjonstjeneste avsluttet samarbeidet med organisasjonen Bethel Assembly i 2021. Evangelistens Misjonstjeneste har sin egen årsmelding som er tilgjengelig på deres hjemmesider www.evangelistensmisjonstjeneste.no

Ny-testamenter på minoritetsspråk
Siden 2017 har vi vært med å finansiere trykking av ny-testamenter på minoritetsspråk. Dette skjer i samarbeid med Bibelmisjonen Sporos. I 2021 bidro vi med 1,3 millioner kroner til 16 forskjellige språk.Prosjektkomiteen består av Roald Føreland fra EOM, samt Gunnar Andås og Jan Erik Lehre fra Sporos. EOM har som sin visjon; «Å nå de minst nådde i Asia med evangeliet». Dette prosjektet treffer godt med denne visjonen.

Christ’s Disciples Fellowship (CDF)
CDF er en ny samarbeidspartner i Kolkata. Vi startet et pilotprosjekt i 2020 ved å støtte denne organisasjonen som driver 5 skoler, 42 menigheter, diakonale prosjekter og evangelisering. Dette samarbeidet startet ved at vi ble kontaktet av en støttegruppe i Norge som har støttet CDF i en årrekke. De inviterte oss til et samarbeid der de står for ca 50% av finansieringen. Leder for CDF er Arabinda Dey. CDF har tidligere blitt støttet av Strømmestiftelsen, Santalmisjonen og Stefanusalliansen. Samarbeidet ble evaluert i slutten av 2021 og bestemt å fortsette et år til som et pilot-prosjekt.

Årsmeldingen for 2021Også hos CDF i Kolkata er de godt i gang med sy-opplæring av fattige kvinner.

 

 

NORD-KOREA
Matproduksjon og rent drikkevann
Ifølge Røde Kors lider 70 prosent av befolkningen av underernæring eller feilernæring. Hovedfokus for prosjektet i Nord-Korea er hjelp til økt matproduksjon og rent drikkevann.
Siden 2011 har vi finansiert mer enn 200 veksthus. Vi har finansiert og levert vannpumper, flere tusen vannfiltre og store vannforsyningsanlegg til sykehus. Ingen ting av dette har vært mulig i 2021, men vi gleder oss over at veksthusene og vannpumpene er i funksjon selv om vi ikke kan besøke landet. Disse veksthusene har potensiale til å produsere flere tusen tonn næringsrike grønnsaker.

Vi har fortsatt kontakt med Christian Friends of Korea, som er vår hovedsamarbeidspartner. Disse har ikke vært i stand til å utrette mye i år på grunn av korona-situasjonen. Gjennom en annen samarbeidspartner har vi finansiert mat, i form av soyakjøtt og ris. Denne organisasjonen har to medarbeidere som bor i Nord-Korea, og de har vært i stand til å kjøpe 110 tonn med soyabønner og ris inne i Nord-Korea. De har produsert 220.000 måltider som er distribuert til sårbare grupper som barnehjem og eldresentre. Vi har overført fem millioner kroner til tre samarbeidspartnere. Ikke alle pengene er brukt foreløpig, men så fort Nord-Korea åpner seg blir disse midlene anvendt til matproduksjon og rent drikkevann.

Årsmeldingen for 2021Barn som får et gratis måltid mat gjennom arbeidet vi støtter i Nord-Korea.

 
Grønnsaksfrø
Vi har distribuert flere tusen pakker med grønnsaksfrø (mest kålrabi og spinat). Vi har kontakt med en organisasjon i Russland som har mulighet til å distribuere frø. Denne organisasjonen har kontakt med flere tusen nordkoreanske gjestearbeidere i Russland og hjelper dem med mat og klær. Arbeiderne er svært takknemlige for poser med grønnsaksfrø.

Årsmeldingen for 2021Dette veksthuset finansierte vi i 2021.

KINA
Også gjennom hele 2021 har vi hatt mindre aktivitet i Kina enn vi skulle ønske. Dette både på grunn av pandemien, men også med bakgrunn i den stadig sterkere kontrollen fra myndighetenes side. Våre samarbeidspartnere i Kina opplever stor usikkerhet knyttet til hvordan arbeidet vil bli fremover, og ber oss om forbønn for situasjonen. Vi har arbeid eller støtter arbeid blant tre forskjellige folkegrupper.

Bibler
Bibeldistribusjon har blitt svært vanskelig i Kina. Vi er opptatt av at alle skal kunne ha tilgang på Bibelen på eget språk. Vi har gjennom året støttet en person som er involvert i oversettelse av Bibelen til et minoritetsspråk. Dette prosjektet er snart fullført.

Støtte til skolegang
Gjennom organisasjonen Partners in Education gir vi støtte til fattige barn slik at de kan få skolegang og senere utdannelse.
Denne støtten er lagt opp som en fadderordning der noen av våre givere tar et årlig ansvar for skolepengene til en enkelt elev. Det har til sammen vært 29 familier som har fått hjelp gjennom dette prosjektet.

Barnehjem
Vi har fortsatt støtten til et barnehjem i Hubei-provinsen nord for Beijing. Her bor det rundt 30 barn med cerebral parese som gjennom dette får et betydelig bedre liv enn de ville hatt uten dette tilbudet. Barnehjemmet har gjennom året hatt utfordringer knyttet til at myndighetene ønsker å ta barna ut av dette og benytte egne tilbud, og noen av barna har blitt hentet ut. Daglig leder på barnehjemmet har sjekket hvordan det har gått med de som forlot hjemmet, og er klar på at de barna det gjelder fikk det langt vanskeligere.

Årsmeldingen for 2021På barnehjemmet får barn med CP utvikle sine ferdigheter.

Evergreen
Denne organisasjonen, som er bygget opp rundt ettermælet til vår tidligere misjonær Peter Torjesen, opplevde også vanskeligere arbeidsforhold og strengere kontroll gjennom 2021. Flere av prosjektene ble satt på vent og de måtte omorganisere arbeidet blant barn med fysiske og psykiske utfordringer som de i flere år hadde sett betydelige resultater av. Dette arbeidet har nå startet opp i nye lokaler med kristne kinesere som lederskap, og vi har gitt støtte til dette. Vi har også støttet de fattige kvinnene som lager kort gjennom å importere 500 nye kort. Dette arbeidet har Evergreen skilt ut som et forretningsforetak, og det har derfor vært en god og sikker måte å støtte dem på.

Årsmeldingen for 2021Samlingsstund utendørs i et barnehjem vi støtter i Kina.

JAPAN
Vi har støttet Global Mission Center (GMC) med våre misjonærer Anniken og Akira Mori.
Målsettingene til GMC er:
1) Sette mennesker i forbindelse med Kristus
2) Hjelpe dem å vokse i Kristus
3) Fremelske arbeidere i Guds rike for å se Kristi menighet nå ut over fylke og land
4) Tjene Kristi legeme lokalt, nasjonalt og internasjonalt
GMC holder nærkontakt med Pastor Mine i Onahama (Iwaki), Pastor Iwatsuka (Miyako), samt deres egen sønn Paul Mondo som har fått pastortjeneste i et nybrottsarbeid i Tokyo. GMCs hjelpearbeid fortsetter med sine 3 ansatte. En av dem er Hanna Mori, Moris datter, som fortsatt drev kafearbeidet.

GMC huser også den kristne bokhandelen som EOM startet for over 50 år siden, den eneste sådanne i området. Dens hovedarbeider er fortsatt pensjonisten Matsuda. GMC har nå 14 misjonærer i Japan under sin paraply. De er underholdt av sine utsendermenigheter. Det ble døpt 4 personer i 2021. Vi hadde også 4 begravelser av medlemmer, så medlemsantallet er det samme: 65.

Alle møtene i menigheten fortsatte som før gjennom hele året, og søndagsmøtene ble sendt over internett (siste halvår på Youtube).
Mer informasjon finnes på deres hjemmeside www.globalmissionjapan.com

Årsmeldingen for 2021Anniken Mori sammen med ei av de troende i menigheten.

 
NORGE
Misjonen har hatt én fulltidsansatt i Norge: Daglig leder Roald Føreland. Svein Løvdal var ansatt i 50 % stilling med informasjonsarbeid og møtevirksomhet. Han har også jobben som prosjektkoordinator for India og er daglig leder for Evangelistens Misjonstjeneste. Allan Neset var engasjert i 50 % stilling som forkynner og informasjonsmedarbeider, og har vært redaktør for bladet. Han er koordinator for Kina-prosjektene. Marianne Elle var ansatt i 80 % stilling. Vi er svært takknemlige for å ha knyttet til oss en ung medarbeider. Marianne har stor erfaring fra misjonsarbeid i mange land og kjenner spesielt nød for Nord-Korea. Foreløpig har hun jobbet primært med informasjonsarbeid, men tanken er at hun også vil bli engasjert i prosjektarbeid til Nord-Korea når dette blir mulig igjen.

Frivillige medarbeidere
Tore Svendsen har vært regnskapsfører og har gjort dette vederlagsfritt. Hanna Hoel har jobbet med språkvask av boken “I Fukushimas skygge” av Anniken Mori. Øystein Holte er blitt en viktig del av staben, og han bidrar med møtearrangering, kontakt med givere og annet dugnadsarbeid. Christen Holte leser korrektur på bladet og det som legges ut på nett. Gerd Strøm Olsen har vært behjelpelig med sekretærarbeid og hjulpet med å sende ut takkebrev til givere. Vi har en dugnadsgjeng, bestående av Sigurd Grønningsæter, Jon Helge Jansen og Torbjørn Håland. De bidrar med enkle dugnadsoppdrag mot «betaling» i form av en misjonsgave til våre prosjekter i Nord-Korea. Dette har generert mer enn 50.000 kr i 2021. En bønnegruppe i Kristiansand er behjelpelig med alt praktisk i forbindelse med flere av misjonens møter.

Informasjonsarbeidet
Vårt blad ”Asias millioner” har nå 4020 abonnenter som er en reduksjon på 13 fra 2020. Dette skyldes i stor grad færre møter og færre annonsekampanjer. I desember hadde vi en vervekampanje sponset av Løvdal Trevare Salg AS. Her fikk vi 56 nye abonnenter. Vi har en hjemmeside www.eom.no  Vi har en facebook-side. Denne er godt besøkt og har vært i aktiv bruk. Honnør til Marianne Elle. Hun har også etablert en Instagram konto som har fått 187 følgere. Vi har markedsført oss med annonsekampanjer i de kristne avisene Vårt Land, Norge I Dag og Dagen. Nytt av året var at vi la ved vårt eget blad som vedlegg til Dagen og Strek. Vi har fått noe mediepublisitet gjennom prosjektene i India, blant annet i Dagen og Vårt Land.

Vi har hatt 67 misjonsmøter i menigheter og grupper. Spesielt vil vi nevne julesamlinger i både Oslo og Kristiansand som viktige og inspirerende treffpunkt for misjonens støttespillere. Vi har søkt støtte fra stiftelser, legater og firmaer, noe som har resultert i flere hundre tusen kroner i støtte.

Årsmeldingen for 2021Roald Føreland intervjuer Anniken Mori på misjonens førjulssamling i Oslo.

Bøker
“I Fukushimas skygge” av Anniken Mori. Vi har solgt 200 av denne. Vi har også solgt ca 50 stk av en ny bok om James Hudson Taylor som heter “Langt inn i Kinas hjerte” av Janet og Geoff Benge. Denne kom ut på Prokla Media forlag.

Kontor
Kontor i Dronningens gate 37 i Kristiansand.

Årsmøte
Grunnet korona-restriksjonene var det ikke mulig å holde vanlig, fysisk årsmøte. Misjonsdelen av årsmøtet ble vist direkte på Facebook og på vår hjemmeside lørdag 5. juni. Det var 11 personer til stede i Kristiansand Frikirke og ca 50 personer som fulgte møtet direkte, men ca 500 har vært innom og sett deler av eller hele dette programmet. Roald Føreland, Allan Neset og Svein Løvdal rapporterte om EOMs virksomhet fra både India, Kina, Japan og Nord-Korea. Kjartan og Janet Kleivset deltok med et innslag og Sven Gunvaldsen holdt andakt.

Den formelle delen av årsmøtet ble avholdt via Zoom. 31 personer som representerte 142 stemmer deltok. Anne Johanne Botterud, Gjermund Sødal ble gjenvalgt og Øyvind Dovland kom inn i styret. Maria Wiig Wennesland og Martin Andersen ble vara, i den rekkefølgen. Katrine Svendsen og Anne Marie Bjerke Øyulvstad gikk ut av styret og vi takker dem for aktiv deltakelse gjennom to år. Valget ble gjennomført ved at delegatene kunne stemme via epost. Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Budsjettforslag for 2022 og 2023 ble enstemmig godkjent.

Årsmeldingen for 2021Randi Danielsen takkes for det betydelige bidraget hun har gitt til misjonen gjennom å strikke og selge dukketøy.

Økonomi
2021 har vært et meget godt år for EOM, økonomisk sett. Vi har fått inn i 17 millioner kroner i gaveinntekter, en betydelig økning fra 2020. Et detaljert regnskap vil være tilgjengelig til årsmøtet.

For styret
Rolf Martin Næss, styreleder
Gjermund Sødal, nestleder
Ola Arnfinn Haraldset, styremedlem
Anne Johanne Botterud, styremedlem
Øyvind Dovland, styremedlem
Maria Wiig Wennesland, vara
Martin Andersen, vara
Roald Føreland, daglig leder

Årsmeldingen for 2021
Powered by Cornerstone